Dr.BehzadRahmani

دکتر بهزاد رحمانی 
M.D
F.C.C.P
فوق تخصص جراحی ریه وقفسه صدری
(توراکس)
عضو کالج جراحان سینه آمریکا  

متخصص جراحی عمومی

(گوارش-گواتر)
نظام پزشکی18518 

 

انتخابات نظام پزشکی

گزارش انتخابات نظام پزشکی
تیرماه 96
فصل اول
تبلیغات قبل از انتخابات
- 8 / 3 / 96
آغاز فعالیت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کشور
- 14 / 3 / 96
آغاز ثبت نام کاندیداها
- 16 / 3 / 96 ( 45 روز قبل از انتخابات(
رییس هیئت اجرایی تهران: انتخابات به صورت الکترونیک برگزار میشود
- 17 / 3 / 96
دعوت وزیر بهداشت از جامعه پزشکی برای شرکت در انتخابات و تاکید بر صیانت از آرا. )صیانتی که
در نهایت زیر پا گذاشته میشود.
- 6 / 4 / 96
عضو شورای عالی نظام پزشکی: ابهام در برگزاری انتخابات الکترونیک بعلت نبود زیرساخت های لازم
و عدم بروز رسانی سیستم اطلاعاتی سامانه وجود دارد.
- 22 / 4 / 96
رییس دفتر آمار وزارت بهداشت:
انتخابات به صورت الکترونیک
برگزار میشود. نحوه برگزاری
انتخابات الکترونیک تشریح شد.
- 24 / 4 / 96
تاکید مجدد شورای عالی نظام پزشکی و نامزدهای انتخابات بر مبهم بودن سرنوشت
انتخابات الکترونیک )شش روز قبل از برگزاری انتخابات(

96/4/25-
اطلاعیه مربوط به پایان زمان اطلاع شرکت کنندگان ازحوزه مجاز رای دهی در
تاریخ 23 / 5 / 96 !!!!!
: 96/4/25-
رییس هیئت اجرایی: انتخابات به صورت الکترونیک و حضوری برگزار میشود.
- 25 / 4 / 96
وزیر بهداشت: هیچ اختلالی در رای گیری الکترونیک ایجاد نمیشود
25 / 4 / 96
دکتر تارا: تاکید مجدد بر انتخابات الکترونیک. آمادگی همه بسترهای لازم. و عدم امکان شرکت
دویست هزار شرکت کننده )هشتاد درصد کل شرکت کننده های تخمینی( در صورت عدم برگزاری
انتخابات الکترونیک!!

28 / 5 / 96
آغاز زمزمه های احتمال اشکال در روند انتخابات الکترونیک...
مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
50 هزار نفر برای رای گیری الکترونیک ثبت نام کرده اند/ اینترنت کشور هم قطع
شود اختلالی رخ نخواهد داد...)اطمینان بخشی کامل دو روز قبل از انتخابات(
29 / 4 / 96
رییس هیئت اجرایی استان تهران: کسانی که کد الکترونیک دریافت کرده اند "حتما" اینترنتی رای
دهند.
فصل دوم
30 / 4 / 96 )روز انتخابات(
ساعت نه صبح:
تاکید مجدد بر لزوم انتخابات الکترونیک به منظور ایجاد عدالت در شرکت افراد
ساعت 9:30 صبح:
دکتر حریرچی: سطح امنیتی انتخابات الکترونیک بسیار بالاست...
ساعت 9:45 صبح:
ساعت 10:30 صبح:
ساعت حدود یازده صبح:
طی اطلاعیه ای از رای دهندگان خواسته شده است که
بعلت تراکم رای دهندگان بعد از ساعت دوازده به
سایت مراجعه کنند. )هم چنان هیچ اشکال فنی در
سیستم گزارش نمیشود(
ساعت 11:15 صبح:
در مصاحبه ایسنا با دکتر
آقاجانی به عنوان رییس
هیئت اجرایی مرکزی، هیچ
صحبتی از اشکالات فنی در
سیستم گزارش نمیشود.
مسئولین تنها مشکل را
ازدحام جمعیت بیان میکنند
که آن هم قابل حل است.
ساعت 13:59 بعد از ظهر:
رای گیری الکترونیک که تا این ساعت به دلیل ازدحام جمعیت به تعویق افتاده بود بعلت اختلال
پیش آمده در ابزارهای رمز نگاری!!! و جهت صیانت از آرا!!! لغو شد...
نکته قابل توجه این است که حتی اگر مسافت مورد نیاز برای رسیدن به مقصد جهت رای دهی
حضوری را در نظر نگیریم، در خوش بینانه ترین حالت شش ساعت )با توجه به زمان اعلام سایت(
زمان رای دهی حضوری برای این افراد از بین رفته است، اما در کمال تعجب رای گیری فقط تا
ساعت هشت و آن هم برای دو ساعت تمدید میشود.
ساعت 14:41 بعد از ظهر:
سخنگوی وزارت بهداشت از تمهیدات لازم جهت رای دهی حضوری به علت لغو رای گیری
الکترونیک سخن میگوید...
متاسفانه در صحبت های ایشان به هیچ راه حلی جهت عزیزانی که جهت ارائه خدمت یا تفریحات
آخر هفته، خارج از حوزه رای دهی حضور دارند یا حتی عزیزانی که در حوزه رای گیری هستند، اما
بعلت کشیک موظفی قادر به ترک محل خدمت نیستند و البته بر اساس قول های مکرر این عزیزان
هیچ تمهیداتی جهت جایگزینی یا تغییر کشیک نیندیشیده بودند، اشاره نمیشود. وزارت بهداشت با
توجه به قول مسلم برگزاری رای گیری الکترونیک امسال استفاده از صندوق سیار، رای به نیابت از
بقیه، و وجود بیش از یک حوزه در شهر تهران را غیرمجاز دانسته بود. آیا این مشکلات تنها با قول
تعداد تعرفه کافی و خالی بودن حوزه حل میشوند؟
ساعت 15:15 بعد از ظهر:
تمهیدات برگزاری
انتخابات حضوری از
یکماه قبل اندیشیده
شده بود )در شرایطی
که اولین خبر رسمی
مبنی بر برگزاری
انتخابات در تاریخ
25 / 4 اعلام و در
خبرگزاری ها منتشر
شد(
هم چنان تمهیدات
قبلی کافی بنظر می
آید...
ساعت 16:15 :
از رای گیری الکترونیک
که تا ساعات اولیه صبح
بدون نقص توصیف میشد
اکنون جور دیگری سخن
به میان می آید: در وزارت
بهداشت تا آخرین لحظه
میگفتند به سمت رای
گیری الکترونیک نرویم...
ساعت 15:30 الی 17:30 :
پیامک ارسالی از طرف نظام پزشکی مبنی بر لغو انتخابات الکترونیک با تاخیر )به
طور متوسط در حد سه ساعت( به اعضا میرسد.
ساعت هفت عصر:
رئیس ستاد اجرایی: از نیمه
شب گذشته در روند برگزاری
آرا اختلالی بروز کرد ) آن هم
در حالی که در مصاحبه نه
صبح دکتر حریرچی و یازده و
نیم صبح دکتر آقاجانی بر وجود
امنیت بالا در رای گیری
الکترونیک مجددا تاکید شده
بود(
ساعت 22:00 :
باوجود نامه مستقیم رییس
کل نظام پزشکی و رییس
شورای عالی به هیئت نظارت
انتخابات در کمال ناباوری
تمدید نشد و جمعیتی پشت
درها ماندند.
ساعت 22:42 شب:
وزیر بهداشت:
 پیش از این پیش بینی شده بود انتخابات الکترونیک مشکلاتی به همراه داشته باشد. )در
حالی که هفته گذشته از اطمینان کامل جهت برگزاری انتخابات الکترونیک سخن میگفتند(
 در ساعات اولیه با تصمیم هیئت نظارت انتخابات الکترونیک لغو شد. )گذشت شش ساعت از
دوازده ساعت زمان انتخابات اولیه حساب میشود؟(
فصل سوم
بعد از انتخابات و اعتراضات جامعه پزشکی
موارد مورد اعتراض و تخلف:
1 . تعرفه ها
"ماده 22 انتخابات نظام پزشکی: برگ اخذ رأی )تعرفه( دارای دو قسمت خواهد
بود، در قسمت بالای تعرفه نام و نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی نوشته و به
امضاء رأی دهنده خواهد رسید. قسمت زیر تعرفه سفید و برای نوشتن اسامی
کاندیداها خواهد بود، برگ تعرفه لازم است به نحوی ممهور به مهر انتخابات نظام
پزشکی شود که قسمتی از مهر در بالا و بقیه در پایین برگ تعرفه قرار گیرد."
 تبصره 1 - هیأت اجرایی مرکزی برگزاری انتخابات موظف است تعرفه های مورد نیاز را به تفکیک
گروه های داوطلبی با درج شماره سریال، تهیه و پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت تکثیر و در
اختیار هیئت های اجرایی شهرستان ها قرار دهد.
"براساس اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید با اتکا به ارا عمومی
اداره شود، و براساس قانون 570 مجازات اسلامی افراد باید در این انتخاب
آزادی داشته باشند و مجریانی که این آزادی را سلب کنند مشمول
مجازات اند. "
متاسفانه در قانون انتخابات نظام پزشکی به صورت شفاف در مورد لزوم قرارگیری شماره
سریال منحصرا در قسمت بالای تعرفه توضیحی داده نشده است. اما همانطور که در نمونه
تعرفه ها مشاهده میشود )صفحه بعد(، این موضوع به راحتی امکان پی گیری رای افراد را
ممکن میسازد و حق آزادی رای را از آنها سلب میکند چه بسا که افرادی با مشاهده این
موضوع از رای دادن منصرف شده یا به اجبار به افراد دیگری رای داده باشند )قانون 570
مجازات اسلامی اینجا موضوعیت پیدا میکند(
همان گونه که در تعرفه های انتخابات ریاست جمهوری ملاحظه میشود، این اصل
رعایت شده و شماره سریال "فقط" در قسمت مشخصات رای دهنده قرار دارد.
2.مهلت بررسی اعتراضات
"براساس ماده 91 آیین دادرسی دادگاه ها، بند "د" در صورتی که
سابقاً دادرس در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا
کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد، باید از رسیدگی امتناع کرده
و طرفین دعوا میتوانند او را رد کنند."
براساس زمان بندی که هیئت نظارت در سیزده خردادماه اعلام کرده بود، زمان
رسیدگی به اعتراضات توسط هیئت نظارت 5 مرداد ماه و اعلام نتیجه نهایی 11
مرداد ماه بود. اما متاسفانه اعضای هیئت نظارت مرکزی، قبل از پایان زمان رسیدگی
به اعتراضات بارها طی مصاحبه هایی از عدم ابطال انتخابات سخن گفتند. )دو خبر
مربوط به 31 تیر و یک خبر مربوط به 7 مرداد( "مصداق ماده 91 "
در این خبر رییس هیئت نظارت 4روز قبل از مهلت بررسی اعتراضات، از عدم ابطال انتخابات سخن
میگوید، و به وضوح مصداق بند "د" ماده 91 واقع میشود.
3.از دست رفتن فرصت رای حضوری حتی برای کسانی که پای صندوق
ها حاضر شدند.
در گزارش روبرو
متوجه میشویم که
حدود 150 نفر
دیگر هم از حق رای
خود بازماندند. اما
چگونه؟
 برخی افراد قبلا
با ثیت نام در
سیستم پیامکی
رای گیری
الکترونیک، از حوزه مجاز رای دهی خود مطلع شده بودند. اما در روز انتخابات و با توجه به
حذف ناگهانی رای الکترونیک، به صورت حضوری به حوزه مراجعه کردند)مثلا تهران( اما
در کمال تعجب متوجه شدند در سیستم آنها حوزه مجاز فرد جایی دیگر ثبت شده است.
اینجا فرد میتوانسته با ارائه مدارک لازم حوزه خود را تغییر دهد. اما آیا فردی که به
اطمینان سیستم الکترونیک بوده، مدارک لازم را تهیه کرده است؟ ایا فردی که بر اساس
اطلاعات سامانه پیامکی وزارت بهداشت به حوزه اعلام شده به صورت حضوری مراجعه
کرده نیازی داشته که مدرکی برای تغییر حوزه با خود بیاورد؟ آیا در کلان شهری چون
تهران فرد پس از اطلاع از مغایرت سیستم اطلاعاتی سامانه الکترونیک و حضوری، زمانی
داشته که بازگشته و مجددا به همراه مدارک لازم جهت تغییر حوزه بازگردد؟ )با توجه به
اینکه حدودا ساعت پنج عصر پیامک لغو الکترونیک به افراد رسیده بود و ساعت ده شب
پایان زمان رای گیری اعلام شده بود؟(
4. غیر قابل باور بودن توجیهات و دلایل لغو رای گیری الکترونیک:
در حالی که مسئولین علت حذف رای گیری الکترونیک را تنها بروز مشکل کوچکی در
سیستم رمزگذاری عنوان میکنند، استادیار گروه آی تی دانشگاه شهید بهشتی در مقاله
ای مشکلات را بسیار وسیع تر اعلام کرده و برای هریک راهکارهایی ارائه مینماید.
سوال اینجاست، مسئولین محترم در طول سه ماهی که مشغول فراهم کردن زیرساخت
های این فرآیند مهم بودند، از کدام متخصصین استفاده کردند و بر اساس کدام
اطمینان قول صد درصدی مبنی بر عدم اختلال در سیستم الکترونیک را به کل جامعه
پزشکی دادند؟
مقاله مربوطه در
ادامه آمده است:
5 . تغییر آرا تهران:
با توجه به صحبت های دکتر جعفریان، عضو هیئت اجرایی انتخابات، نحوه شمارش آرا به صورتی
بوده است که احتمال خطا به سمت صفر میل کند. اما در کمال تعجب در شمارش مجدد و رندوم
هزار رای به دلیل اعتراضات دو نفر از کاندیداها، آرا 7.5 درصد جابجا میشود و با وجود تاکید
رییس هیئت نظارت جهت شمارش مجدد کلیه آرا با هدف صیانت از آرا، در کمال ناباوری این
موضوع در هیئت نظارت مرکزی رای نمی آورد و پرونده آرا تهران هم بسته میشود. حال سوال
اینجاست در انتخاباتی که اختلاف هشت عددی رای بین فرد دهم و یازدهم لیست وجود دارد، آیا
7.5 درصد جابجایی در شمارش بیست درصد آرا، تغییر مهمی به حساب نمی آید؟ و اینکه با
توجه به تاکیدات مکرر همه بزرگواران بر لزوم صیانت از آرا، آیا این تصمیم نقض علنی این
موضوع حساب نمیشود؟

 

دسته ها: مقاله ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

آخرین نوشته ها